πŸ’§
BENQI Liquidity Market
Contracts for BENQI's Lending and Borrowing Protocol

Comptroller

1
0x486Af39519B4Dc9a7fCcd318217352830E8AD9b4
Copied!

QiToken

​qiAVAX​
1
0x5C0401e81Bc07Ca70fAD469b451682c0d747Ef1c
Copied!
​qisAVAX​
1
0xF362feA9659cf036792c9cb02f8ff8198E21B4cB
Copied!
​qiBTC​
1
0xe194c4c5aC32a3C9ffDb358d9Bfd523a0B6d1568
Copied!
​qiETH​
1
0x334AD834Cd4481BB02d09615E7c11a00579A7909
Copied!
​qiLINK​
1
0x4e9f683A27a6BdAD3FC2764003759277e93696e6
Copied!
​qiUSDT​
1
0xc9e5999b8e75C3fEB117F6f73E664b9f3C8ca65C
Copied!
​qiUSDC​
1
0xBEb5d47A3f720Ec0a390d04b4d41ED7d9688bC7F
Copied!
​qiUSDTn​
1
0xd8fcDa6ec4Bdc547C0827B8804e89aCd817d56EF
Copied!
​qiUSDCn​
1
0xB715808a78F6041E46d61Cb123C9B4A27056AE9C
Copied!
​qiDAI​
1
0x835866d37AFB8CB8F8334dCCdaf66cf01832Ff5D
Copied!
​qiQI​
1
0x35Bd6aedA81a7E5FC7A7832490e71F757b0cD9Ce
Copied!
​

QI - WAVAX Pangolin PGL

PGL Token

1
0xE530dC2095Ef5653205CF5ea79F8979a7028065c
Copied!

PGL Staking Contract

1
0x784DA19e61cf348a8c54547531795ECfee2AfFd1
Copied!

QiErc20Delegate

1
0x76145e99d3F4165A313E8219141ae0D26900B710
Copied!
For qiUSDTn, qiUSDCn
1
0xF28043598A1824053097d5C4FedD7CD1cf731E76
Copied!

QiTokenSaleDistributorProxy

1
0x77533A0b34cd9Aa135EBE795dc40666Ca295C16D
Copied!

BENQI Chainlink Oracle

1
0x316ae55ec59e0beb2121c0e41d4bdef8bf66b32b
Copied!

Maximillion

Used to repay AVAX loans in full - allows sending more AVAX as repayment as necessary, transfers excess back to the user.
1
0xd78DEd803b28A5A9C860c2cc7A4d84F611aA4Ef8
Copied!

Interest Rate Models

Jump Rate Model
1
0xC436F5BC8A8bD9c9e240A2A83D44705Ec87A9D55
Copied!
Linear Rate Model
1
0xF805e22C81EF330967EEC52f7eDb0C6B31Fd5cCf
Copied!